UKWAKIRA 2020: UKWEZI KO KUZIRIKANA UBUMWE N’UBWIYUNGE

 

“Abanyarwanda barasabwa kwirinda amacakubiri n’ivangura”

 

Abanyarwanda bamaze kumenyera ko buri mwaka bagira igihe kihariye kingana n’ukwezi cyo kuzirikana ubumwe n’ubwiyunge gitangira ku itariki ya 1 Ukwakira.

Nyuma y’igihe kirekire bamwe mu Banyarwanda barahejejwe ishyanga badafite uburenganzira ku gihugu cyabo, abari mu gihugu nabo babaho mu ivangura n’amacakubiri batagira uburenganzira bw’umuntu uri mu gihugu cye, byatumye tariki ya 1 Ukwakira 1990 FPR INKOTANYI itangiza urugamba rwo kwibohora.

Itariki ya 01 Ukwakira ni intangiriro y’urugendo rwo gusubiza agaciro Ubunyarwanda no kwibohora kw’Abanyarwanda ku ngoyi y’ivangura n’amacakubiri.

Ivangura ni imvugo, inyandiko, n’ igikorwa icyo aricyo cyose bishingiye nko ku bwoko, inkomoko, ubwenegihugu, ibara ry’umubiri, isura, igitsina, ururimi, idini, cyangwa ibitekerezo bigamije kuvutsa umuntu umwe cyangwa benshi uburenganzira bwabo buteganywa mu mategeko y’u Rwanda no mu Masezerano Mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono.

Gukurura amacakubiri ni ugukoresha imvugo, inyandiko, cyangwa igikorwa icyo aricyo cyose gitanya abantu, byatuma abantu bashyamirana, cyangwa bigatera intugunda mu bantu bishingiye ku ivangura.

Kugirango ivangura n’amacakubiri biranduke burundu, birasaba buri wese gukomera ku bumwe bw’Abanyarwanda.

Ni muri urwo rwego insanganyamatsiko y’ukwezi ko kuzirikana ubumwe n’ubwiyunge muri uyu mwaka wa 2020 igira iti “Dufatanyije twubake u Rwanda ruzira amacakubiri n’ivangura”.

Ibikorwa by’ukwezi ko kuzirikana ubumwe n’ubwiyunge bigamije guha Abanyarwanda urubuga rwo kwishimira intambwe imaze guterwa mu bumwe n’ubwiyunge no gusuzumira hamwe ibishobora kuba intandaro y’amacakubiri n’ivangura aho batuye n’aho bakorera, bagafatanya kubyirinda no gufata ingamba zo gukomeza guteza imbere ubumwe n’ubwiyunge.

 Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge irashishikariza Abanyarwanda n'abaturarwanda bose kwirinda amacakubiri n’ivangura no kutazuyaza mu kuyarwanya.